Adatvédelmi tájékoztató

 

 

Az adatkezelő

neve: Misina Kulturális és Táncegyesület (továbbiakban: Egyesület)

címe: 7634 Pécs, Ürögi fasor 21.

telefonszáma: +36 72 240 280

e-mail-címe: info@misinadance.hu

képviselője: Tóth Melinda elnök

 

 

Az adatkezelés az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik: 

  • GDPR: az a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet), 
  • Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A szervezet alapvetően nem továbbít adatokat, adattovábbítás csak törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve hatóságok hivatalos megkeresése alapján történik.

 

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Megrendelőkkel és beszállítókkal (Továbbiakban: Partnerekkel) való kapcsolattartás.

 

Az Egyesület jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint)

 

A Partnerek által az Egyesület rendelkezésére bocsájtott, kapcsolattartási célt szolgáló adatok

 

Az adatok kezelése a kitűzött egyesületi célok megvalósulásáig, vagy az adatkezeléssel érintett személy – az adatok törlését kérő –nyilatkozatáig folyik.

 

Egyesületi tagokkal és az egyesület céljaival szimpatizáló pártoló személyekkel való kapcsolattartás.

Az Egyesület jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint)

Az érintettek által kapcsolattartás céljából az Egyesület rendelkezésére bocsájtott adatok.

Az adatok kezelése a kommunikációs igény kölcsönös fennállásáig folyik.

Az Egyesület weboldalának (www.misinadance.hu)  működtetése

Az Egyesület jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint)

Az Egyesület „Wordpress” rendszerű weboldalának a működéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok. (Részletek: https://hu.wordpress.org/about/privacy/ )

Az adatok kezelése a weboldal működéséhez szükséges ideig történik (Részletek: https://hu.wordpress.org/about/privacy/cookies/ )

 

 

  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Egyesület a Partnerekkel való kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat kezeli, úgymint: név, telefonszám, e-mail cím, speciális kommunikációs platformhoz (pl.: Skype, Viber) kapcsolódó felhasználónév. Az itt felsorolt személyes adatokon kívül adatkezelésre csak egyedi esetekben kerül sor. Ezekben az esetekben az adatkezeléssel érintett személy külön tájékoztatást kap az adatkezelés kapcsán.            

 

Az Egyesület weboldalának (www.misinadance.hu) működése során bizonyos adatok automatikusan rögzítésre kerülnek. A rögzített adatok elengedhetetlenül szükségesek a WordPress alapú honlap megfelelő működéséhez.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

 Az adatkezelés jogalapja az adatkezelőnek és Partnereinek azon közös érdeke, hogy a köztük fennálló kapcsolat során folytatott kommunikáció a 21. századi követelményeknek megfelelő színvonalon és minőségben bonyolódhasson. Az 1.1-es pontban nevesített személyes adatok kezelésének az elmaradása a z Egyesület és Partnerei (továbbiakban együttesen: Felek) közötti kommunikációt lassíthatná, nehezítené, sőt bizonyos esetekben ellehetetlenítené.   

 

Az adatkezelés jogalapja az Egyesület és az egyesületi weboldal látogatóinak azon közös érdeke, hogy a honlap megfelelően, a kor technikai színvonalának megfelelően működjön.

 

  1. Az adatkezelés időtartama

Az 1-es pontban nevesített személyes adatok kezelése a kitűzött egyesületi célok megvalósulásáig vagy az adatkezeléssel érintett személy – az adatok törlését kérő – nyilatkozatáig folyik. Az elérendő egyesületi célokat és az egyesületi célok megvalósulásának kitűzött határidejét a Felek mindig közösen fogalmazzák meg. Az egyesületi célok és a kitűzött határidők a Felek egyetértése esetén változhatnak.

 

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Egyesület kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Az adatvédelmi intézkedések megválasztásánál elérendő célként kerül megfogalmazásra, hogy a személyes adatok védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

  1. Az adatkezeléssel érintettek jogai

 

5.1. A személyes adatokhoz való hozzáférést joga

A kezelt személyes adatainak tekintetében minden érintett tájékoztatást kérhet az Egyesülettől. Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatást ad érintettnek a kezelt adatok kapcsán (adatkezelési cél, kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatkezelés jogalapja).

 

5.2. Személyes adatok helyesbítéséhez és törléséhez való jog

Érintettek kérhetik a személyes adataik vagy azok egy részének a módosítását és/vagy törlését. Ezeket a kéréseket az Egyesület a lehető legrövidebb határidővel (de maximum 30 nap alatt) teljesíti. Adatok törlésére irányuló kérelem esetén a törlést az Adatkezelő úgy végzi el, hogy az adatok ne legyenek később visszaállíthatóak.

Adattörlésre irányuló kérelem teljesítésének feltétele, hogy Adatkezelőnek ne álljon fenn a kérvényben szereplő adat megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettsége.

 

Az érintettek továbbá jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen. Érintettek jogosultak az Egyesület számára átadott személyes adataik vonatkozásában adott hozzájárulásukat bármikor visszavonni és kezelt adataik végleges törlését kérni.

 

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz [Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacíme: 1530 Budapest, Pf. 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu] panaszt benyújtani.